Navigate Up
Sign In

Walmark – záruka kvality

Systém řízení jakosti ve společnosti Walmark, a.s.

Výroba ve společnosti Walmark probíhá ve shodě se všemi zákonnými požadavky, které jsou kladeny na jednotlivé druhy vyráběných produktů. Jde především o zákon o léčivech a další související vyhlášky ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství. Distribuované výrobky jsou řádně registrovány a schváleny dle svého charakteru Ministerstvem zdravotnictví ČR a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Společnost je kontrolována příslušnými státními orgány, např. Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Správná výrobní praxe – SVP

Společnost Walmark, a.s., splňuje požadavky zákona o léčivech a vyhlášky SVP pro výrobu a distribuci léčiv v České republice a prokázala účinnost zavedeného systému Správné výrobní praxe (SVP). Správná výrobní praxe (SVP) je soubor pravidel závazných pro všechny výrobce léčiv. Výrobci léčiv musejí postupovat podle těchto pravidel a zajistit takový průběh výroby i všech souvisejících procesů, které budou zaručovat výrobu kvalitního, účinného a bezpečného výrobku. Walmark, a.s., získala povolení k výrobě léčiv v roce 2003.

Jištění kvality

Zahrnuje specifikaci jakostních požadavků na všechny suroviny, polotovary a výrobky, požadavky na zařízení, produkci a skladovací prostory, stanovení výrobních a kontrolních postupů, zajišťuje školení zaměstnanců a provádí šetření v rámci reklamací a zjištěných neshod.

Systém vnitřních inspekcí prověřuje jednotlivé procesy a funkčnost celého systém řízení jakosti. Vnitřní inspekce jsou zaměřeny na dodržování postupů, instrukcí, provádění záznamů a další činnosti, které se vztahují k nákupu, kontrole, výrobě a skladování.

Systém kritických bodů HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

V oblasti výroby doplňků stravy uplatňuje společnost systém řízení jakosti, který je v souladu se systémem kritických bodů vyžadovaným pro výrobu potravin. Tento systém analyzuje během procesu výroby rizika, kritické kroky a procesy, které by mohly mít vliv na kvalitu výrobků, a stanovuje nápravná opatření tak, aby byla dodržena zdravotní nezávadnost výrobků.

 


Dialevel
GinkoPrim Max
Livinorm
Nature's Bounty