Navigate Up
Sign In

Záruka kvality

Walmark, a.s. spĺňa požiadavky na výrobu a distribúciu liečiv

Firma Walmark sa od roku 1992 venuje predaju a výrobe výživových doplnkov, vitamínov, minerálov, bylinných prípravkov a od roku 2004 aj liečiv.

Firma Walmark, a.s., splnila požiadavky zákona o liečive a vyhlášky GMP pre výrobu a distribúciu liečiv v Českej republike a preukázala funkčnosť zavedeného systému Správnej výrobnej praxe (GMP). Správna výrobná prax je súbor pravidiel, ktoré sú záväzné pre výrobcov liečiv. Výrobca liečiv podľa týchto pravidiel musí zabezpečiť taký priebeh výroby a všetkých súvisiacich procesov, aby bola garantovaná výroba kvalitného, účinného a bezpečného liečiva. Walmark, a.s., je držiteľom povolenia na výrobu liečiv od roku 2003.

Systém riadenia kvality vo firme Walmark, a.s.

Výroba vo firme Walmark prebieha v zhode so všetkými legislatívnymi požiadavkami, ktoré sú kladené na jednotlivé druhy vyrábaných produktov, ide predovšetkým o zákon o potravinách, zákon o liečive a ďalšie súvisiace vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva poľnohospodárstva. Distribuované výrobky sú riadne registrované a schválené podľa svojho charakteru Ministerstvom zdravotníctva ČR (MZd) a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (SÚKL). Firma je kontrolovaná príslušnými štátnymi autoritami, t.j. Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí (ČZPI) a SÚKL.

Správna výrobná prax GMP (Good Manufacture Practice)

Ide o široké spektrum požiadaviek, ktoré sú prísnejšie než legislatívne požiadavky na výrobu potravín. Správna výrobná prax je legislatívne vyžadovaná pri výrobe liečiv, vo Walmarku sú uplatňované odporúčané postupy GMP aj pri výrobe doplnkov výživy. Doplnky výživy sú tak vyrábané v nadštandardných podmienkach.

Kontrola kvality

Kontrola kvality zasahuje do všetkých stupňov toku (spracovania) materiálov, robí sa vstupná kontrola surovín, priebežná a medzioperačná kontrola polotovarov, priebežná výrobná a výstupná kontrola výrobkov. Pokiaľ materiál nevyhovuje kvalitatívnym požiadavkám, nie je uvoľnený na spracovanie, resp. do distribúcie. Pravidelne sa kontrolujú výrobné a skladovacie podmienky.

Zabezpečovanie kvality

Zabezpečovanie kvality je súbor systémových činností, ktoré majú zabezpečiť výrobu kvalitných výrobkov. Zahrňuje stanovenie kvalitatívnych požiadaviek na všetky suroviny, polotovary a výrobky, požiadaviek na zariadenie, výrobné a skladovacie priestory, stanovenie výrobných a kontrolných postupov, zabezpečuje školenie pracovníkov a vykonáva šetrenie v rámci reklamácií a zistených nezhôd. Systém vnútorných inšpekcií preveruje ako jednotlivé procesy, tak aj funkčnosť celého systému riadenia kvality. Vnútorné inšpekcie sa zameriavajú na dodržovanie všetkých postupov, inštrukcií, vyhotovovanie záznamov a ďalšie činnosti, ktoré sú spojené s nákupom, kontrolou, výrobou a skladovaním. Firma Walmark využíva aj pravidelné audity kvality vykonávané nezávislou stranou, t.j. renomovanou firmou zaoberajúcou sa zavádzaním a zlepšovaním systému GMP, konzultáciami a auditmi kvality so zameraním na požiadavky GMP.​​​​

Systém kritických bodov HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

V oblasti výroby doplnkov výživy uplatňuje firma systém riadenia kvality, ktorý je v súlade so systémom kritických bodov vyžadovaným pre výrobu potravín. Tento systém analyzuje v procese výroby nebezpečenstvo, kritické kroky a procesy, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu výrobkov a stanovuje nápravné opatrenia tak, aby bola dodržaná zdravotná nezávadnosť výrobkov.

 


Benosen
Dialevel
Marťankovia
Proenzi